جمعه، آبان ۱۹، ۱۳۹۱

پسرم روز هجدهم اکتبر سال 2012 معادل با بیست و هفتم مهرماه سال 1391 و دوم ذیحجه سال 1433 به دنیا آمد.وقتی برایم باقی نگذاشته که از لحظاتم تا امروز بگویم و بنویسم.پرم از عشق ،بیخوابی دمارم را در آورده و باز پرم از عشق.باید برایش بنویسم از تمام این روزها.